Koncept istinski inkluzivne učionice je centralni deo našeg projekta i svi napori projektnog tima usmereni su ka postizanju što šireg uticaja, kako bi koristi od naših rezultata na kraju mogle da dopru do najvećeg mogućeg broja ključnih aktera – prosvetnih radnika, učenika i roditelja.